Uw persoonsgegevens behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In dit privacy beleid laten we zien op welke manier we gegevens verwerken én hoe we uw rechten respecteren op: inzage, verbetering, gegevensoverdracht, intrekking, verzet en verwijdering.

I. Toelichting

Dit privacy beleid is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Dit privacy beleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VIA FUTURA bv, met maatschappelijke zetel te Straatsburgdok-Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België, en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE-0472.622.996. Hierna VIA FUTURA genoemd.

Lees het privacy beleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites www.halito.com, admin.halito.com of www.ticketcloud.eu en op deze websites vermelde e-mail adressen, verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. VIA FUTURA stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, alsook met de omzetting van deze Europese Verordening in Belgische wetgeving, welke op 5 september 2018 van kracht werd en welke de Belgische privacy wet van 1992 opheft.

Tevens respecteert VIA FUTURA de anti-spam bepalingen van Boek XII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met betrekking tot de “Wet op de elektronische economie”.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VIA FUTURA.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn: naam van de onderneming, voor- en achternaam, en emailadres. Per categorie worden extra gegevens vergaart:

 • Categorie 1, naar aanleiding van uw bezoek op onze website: uw IP-adres surfgedrag, demografische gegevens en zoekopdrachten waarmee u onze website vond. Deze gegevens worden volledig anoniem verwerkt in Google Analytics, met het doel de gebruikservaring op onze website te optimaliseren. Na 26 maanden worden ze automatisch verwijderd;
 • Categorie 2: bij inschrijving op onze nieuwsbrief en andere contactformulieren op onze website: functietitel, departement en/of telefoonnummer;
 • Categorie 3: via cookies, naar aanleiding van uw bezoek en surfgedrag op onze website. Deze gegevens helpen ons uw gebruikservaring te optimaliseren (onthouden taalkeuze, contactgegevens sneller invullen, …). Verder integreren we met 3de partijen die noodzakelijk zijn voor de werking en veiligheid van onze site. In dit kader, kunnen de 3de partijen data van gebruikers verzamelen. Zo maken we onder meer gebruik van Google's reCAPTCHA om onze website te beschermen (data collectie in overeenstemming met de Google Privacy Policy) en Google Analytics en Hotjar voor anonieme bezoekersanalyses;
 • Categorie 4: naar aanleiding van het plaatsen van een order: functietitel, departement telefoonnummer en facturatiegegevens;
 • Categorie 5: naar aanleiding van uw sollicitatie: alle gegevens die u ons bezorgt via e-mail.

2.2. VIA FUTURA kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • Tijdens uw bezoek aan de website.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

2.4. Om de Halito! ScanApp te kunnen gebruiken, moet (eenmalig) toestemming worden gegeven om de camera van de smartphone te activeren. Het activeren van de camera wordt enkel gebruikt om een QR-code te scannen. De Halito! ScanApp bevat geen persoonsgegevens van gasten, maar heeft toegang tot het specifieke event waarvoor de app op dat moment wordt gebruikt om te controleren of de gescand QR-code geldig is.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

De VIA FUTURA zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VIA FUTURA om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: de doeleinden van de cookies, zie artikel 9., met als rechtsgrond uwtoestemming via de cookievermelding op www.halito.com;
 • Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
 • Categorie 5: het beoordelen van de kandidatuur en in geval van een samenwerking het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan VIA FUTURA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VIA FUTURA, haar producten en/of diensten. VIA FUTURA kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VIA FUTURA bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VIA FUTURA, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VIA FUTURA failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VIA FUTURA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
VIA FUTURA zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VIA FUTURA uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. VIA FUTURA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VIA FUTURA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VIA FUTURA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en de VIA FUTURA.

Indien u gedurende 5 jaar geen order plaatst, verwijderen we uw gegevens uit onze marketingplatformen.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VIA FUTURA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar privacy@halito.com, per post naar VIA FUTURA B.V., Straatsburgdok-Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de EU Gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied. Indien u graag wenst doorverwezen te worden naar de geschikte Gegevensbeschermingsautoriteit, gelieve ons dan te contacteren.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan VIA FUTURA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan genoemde, die gelijkaardig zijn aan dit privacy beleid.

7.3. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”), zullen worden overgedragen aan MailChimp als mailplatform en aan Teamleader als CRM platform voor de verwerking in overeenstemming met het privacy beleid en de voorwaarden van MailChimp enerzijds en van Teamleader anderzijds.

Artikel 8

Dit artikel is niet meer van toepassing.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies

Een “cookie” is een klein bestand dat door uw internetbrowser op uw computer kan worden geplaatst. Een cookie omvat informatie over uw bezoek aan onze website. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

9.3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele of technisch noodzakelijke cookies

Deze zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website en worden gebruikt om onze website beter af te stemmen aan het gebruik en de voorkeuren van bezoekers van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de website verhoogd.

Niet-functionele cookies

Tracking cookies

Deze worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door mogelijke interesse tijdens het gebruik van de website te volgen. Door middel van tracking cookies kunnen netwerken informatie verzamelen welke pagina’s al zijn bezocht en op welke specifieke pagina verder is gekeken.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden en voor het analyseren van trends bij het gebruik van onze website. VIA FUTURA neemt de verwerking van uw gegevens serieus en werkt continue aan verbeteringen van de manier waarop we informatie aanbieden en beschermen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verkla ingen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen
enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

9.4. Uw toestemming

Bij uw bezoek aan onze website wordt u gevraagd om de cookies te aanvaarden. Gaat u niet akkoord met ons privacy beleid, dan bent u in de mogelijkheid de website niet (langer) te bezoeken.
U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een bericht te sturen naar privacy@halito.com met vermelding van uw verzoek.

U kunt er voor kiezen om - in het algemeen- geen cookies op uw computer toe te staan. De meeste computers accepteren automatisch cookies, maar dit kan anders ingesteld worden door uw browserinstellingen aan te passen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt. Gangbare internetbrowsers zijn bijvoorbeeld: Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer en Microsoft Edge.

Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, kan het gebeuren dat sommige onderdelen van de website niet meer goed functioneren. Cookies kunnen ook door uzelf -per keer- na een internetsessie worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt.

III. Contactinformatie

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op, hetzij per e-mail naar privacy@halito.com, per post naar VIA FUTURA B.V., Straatsburgdok-Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Meer informatie over:

IV. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan wijzigen. De meest recente versie vindt u op onze website. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit document.
Het privacy beleid is voor het laatst aangepast op 11 mei 2023.

 

Versie 1.0 - 22/09/2020
Versie 1.1 - 11/05/2023 Toevoeging artikel 2.4
Versie 1.2 - 05/07/2023 Uitbreiding artikel 3.1