1. Toepasselijkheid

Halito! is een product en tevens gedeponeerd merk van VIA FUTURA bv, met maatschappelijke zetel te Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0472.622.996 (hierna ook genoemd: VIA FUTURA). Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met VIA FUTURA m.b.t. Halito!, zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van VIA FUTURA.

In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde documenten en/of contractuele afspraken tussen VIA FUTURA en de klant geldt volgende hiërarchie:

  • (1) de schriftelijke overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant;
  • (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van VIA FUTURA;
  • (3) deze algemene voorwaarden;
  • (4) het Belgische recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek in het Nederlands beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.halito.com in het Engels. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

2. Aanbiedingen en offertes – totstandkoming van de overeenkomst – prijzen

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en verbinden VIA FUTURA niet. De overeenkomst met de klant komt slechts tot stand door en bij schriftelijke orderbevestiging vanwege VIA FUTURA of bij ondertekening van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant. Met de ondertekening hiervan verklaren partijen de offerte en separaat met de offerte meegestuurde documenten gelezen en goedgekeurd hebben en de integrale toepasselijkheid ervan te aanvaarden.

De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief b.t.w. of andere taksen. Deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de Belgische index der consumptieprijzen, met als aanvangsindex de index van de voorlaatste maand voor de maand van verlenging voorafgaand aan de indexering en als nieuwe index de index van de laatste maand voor de maand van verlenging voorafgaand aan de indexering. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door VIA FUTURA op elk ogenblik worden rechtgezet.

3. Levering

Als tijdstip van levering geldt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen VIA FUTURA en de klant, het ogenblik waarop de klant toegang krijgt tot de website/het digitaal platform. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden VIA FUTURA niet. Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot het annuleren van het order of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de klant, en geeft de klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.

4. Voorwerp

VIA FUTURA stelt het product Halito!, met bijhorende dienstverlening, ter beschikking en dit met de afgesproken functionaliteiten, specificaties en beschikbaarheid op afstand, zoals beschreven in de offerte en separaat met de offerte meegestuurde documenten.

5. Duur

De duur van de overeenkomst hangt af van de gekozen formule. De overeenkomst treedt voor elke formule in werking en heeft volledige uitwerking vanaf de datum van ondertekening ervan of vanaf de datum van levering, naargelang welke datum het eerst valt. De duurtijd wordt van dag op dag berekend.

Formule voor 1 event site:

De overeenkomst geldt voor de in de offerte bepaalde termijn en eindigt automatisch. Verlengingen zijn mogelijk op eenvoudig verzoek van de klant.

Formule per maand:

De overeenkomst geldt voor een minimumperiode van 3 maanden en wordt nadien automatisch verlengd met 1 maand. De opzegging dient, op straffe van nietigheid, te gebeuren via e-mail naar de support applicatie. Enkel na de automatische bevestigingsmail is de opzegging definitief.

Formule voor 12 maanden of meer:

Na afloop van deze duurtijd wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als de initiële duurtijd, tenzij zij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende duurtijd opgezegd wordt door één van de partijen. Ook op het einde van een stilzwijgend verlengde duurtijd, wordt de overeenkomst vervolgens telkenmale met dezelfde duur verlengd als de initiële duurtijd, tenzij zij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende verlengde duurtijd opgezegd wordt door één van de partijen. De opzegging van de overeenkomst dient in alle gevallen, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven aan de andere partij te gebeuren.

6. Onderaanneming

VIA FUTURA heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven en/of een beroep te doen op partners.

7. Meerwerken

Indien met de klant een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de aanvaarde en bevestigde offerte of in de gesloten overeenkomst genoemde te leveren werkzaamheden en diensten door VIA FUTURA. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling op of wijziging van de aanvankelijke bevestigde offerte of overeenkomst in opdracht van de klant door VIA FUTURA worden geleverd (hierna “meerwerken” genoemd), zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Zonder dat deze opsomming beperkend is, kunnen bijvoorbeeld de hierna volgende omstandigheden aanleiding geven tot meerwerken:

  • uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de klant is goedgekeurd;
  • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan VIA FUTURA kenbaar zijn gemaakt;
  • gebreken en/of tekortkomingen in producten of diensten van derden, onderaannemers en/of partners die door VIA FUTURA in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop VIA FUTURA weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  • tekortschietende medewerking van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Aanvullingen en/of wijzigingen die in de loop van een project gevraagd worden, kunnen een verlenging van denleverings- en uitvoeringstermijn tot gevolg hebben.

8. Intellectuele rechten

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op of m.b.t. de geleverde producten en diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere elementen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven uitsluitend berusten bij VIA FUTURA en/of haar leveranciers en licentiegevers, en de levering van producten en/of diensten aan de klant strekt aldus niet tot enige overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten door VIA FUTURA geleverd, voor de overeengekomen doelstellingen en conform de bepalingen van de aanvaarde en bevestigde offerte van VIA FUTURA en/of de tussen de klant en VIA FUTURA gesloten overeenkomst, en zulks slechts gedurende de duurtijd van de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen.

Indien VIA FUTURA vaststelt dat een concurrent van haar rechtstreeks of onrechtstreeks hetzij aandeelhouder is of wordt van de klant hetzij een bestuursmandaat bekleedt van de klant, of indien blijkt dat dergelijke situatie zich tijdens de duurtijd van de overeenkomst heeft voorgedaan, dan is VIA FUTURA gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen middels aangetekend schrijven, zonder dat VIA FUTURA gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding. Hierdoor komt uiteraard ook elk gebruiksrecht dat de klant heeft conform vorige paragraaf, met onmiddellijke ingang te vervallen.

9. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag geen ongeoorloofd gebruik maken van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten, met inbegrip van de aangeboden opslagruimte. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan: het gebruiken of laten gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten, met inbegrip van de aangeboden opslagruimte, voor het plegen van een inbreuk op enige overeenkomst of op enige wettelijke, al dan niet strafrechtelijke, bepaling in de ruimste zin van het woord, het veroorzaken van schade of hinder t.a.v. VIA FUTURA of derden. De klant zal VIA FUTURA integraal vrijwaren voor alle eventuele aanspraken door derden ingesteld lastens VIA FUTURA die verband houden met ongeoorloofd gebruik door de klant van de geleverde goederen, diensten of aangeboden faciliteiten.

Indien VIA FUTURA ongeoorloofd gebruik vaststelt, is zij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nodige of nuttig geachte maatregelen te nemen om dit gebruik te doen ophouden en is zij bovendien gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden ten nadele van de klant, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het ongeoorloofd gebruik opgehouden heeft, met recht op schadevergoeding vanwege de klant, dit alles zonder dat VIA FUTURA zelf tegenover de klant gehouden kan zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

10. Protesten

Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen t.a.v. het bestelde of betreffende geleverde diensten, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij levering van het desbetreffende goed of onmiddellijk na het verrichten de desbetreffende dienst te geschieden.

Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen 5 kalenderdagen nadat de klant er kennis van heeft dan wel er behoorde kennis van te hebben.
Alle protesten betreffende de facturatie, dienen op straffe van verval te geschieden binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum.

Alle protesten, van welke aard ook, dienen alleszins op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij gemotiveerde aangetekende zending.

Het feit dat VIA FUTURA onderhandelingen voert met de klant n.a.v. een klacht of een schadegeval, brengt voor VIA FUTURA geen enkele erkenning mee wat betreft haar aansprakelijkheid of de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht.

11. Aansprakelijkheid

De klant dient eventuele fouten en/of gebreken conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden tijdig en in de juiste vorm aan VIA FUTURA te melden.

Indien er zich aan VIA FUTURA verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen m.b.t. de door VIA FUTURA geleverde producten en/of diensten, kan VIA FUTURA opteren voor het herstellen dan wel het opnieuw uitvoeren van de diensten of het herstellen dan wel opnieuw leveren van de goederen, zulks naar haar vrije keuze. De klant heeft niet het recht, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, een beroep te doen op derden om eventuele schade m.b.t. door VIA FUTURA aan de klant geleverde goederen en/of diensten te doen herstellen en VIA FUTURA aanvaardt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

VIA FUTURA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor door de klant, diens aangestelde(n), eindgebruiker(s), onderaannemer(s), partner(s) en/of derde(n) toegebrachte schade, enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

De totale aansprakelijkheid van VIA FUTURA is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen:

  • (1) het respectievelijke factuurbedrag, of
  • (2) het bedrag van de uitkering van de door VIA FUTURA aangegane verzekeringspolissen.

12. Betaling

Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de klant.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen VIA FUTURA en de klant, zijn alle facturen van VIA FUTURA betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Op de vervaldag van de verzonden facturen dient de rekening van VIA FUTURA te zijn gecrediteerd. Eventuele aanspraken op schadevergoeding en/of klachten vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, alsook eventuele vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst, kunnen geen aanleiding geven tot het opschorten van de betalingsverplichtingen door de klant.

Elke betaling vanwege de klant wordt eerst aangerekend op de inningskosten, schadevergoeding en dan op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Elke som die door de klant aan VIA FUTURA verschuldigd is, maar niet of niet tijdig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar, alsmede met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding gelijk aan 12% van de op vervaldag onbetaald gebleven sommen, met een minimum van 150 EUR, maar onverminderd het recht van VIA FUTURA om een hogere effectieve schade te bewijzen.

Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van VIA FUTURA, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van VIA FUTURA tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door VIA FUTURA.

Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

13. Netting

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden dd. 15 december 2004, compenseren en verrekenen VIA FUTURA en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen VIA FUTURA en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de VIA FUTURA en de klant doorgevoerde schuldvergelijking.

14. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Bij niet naleving door de klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, o.a. niet of niet tijdige betaling van de aan VIA FUTURA verschuldigde bedragen, is VIA FUTURA gerechtigd de verdere uitvoering van de met de klant bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten van rechtswege en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant, maar dit laatste slechts indien de klant zijn contractuele wanprestatie(s) niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 7 kalenderdagen nadat VIA FUTURA de klant in gebreke gesteld heeft zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, e.d.m., is VIA FUTURA gerechtigd al haar verdere prestaties op te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen gegeven worden door de klant binnen de door VIA FUTURA bepaalde termijn. Geeft de klant de gevraagde waarborgen niet binnen deze termijn, dan is VIA FUTURA gerechtigd de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen via aangetekend schrijven, zonder dat VIA FUTURA gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

In geval van enige verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, of wanneer de klant failliet wordt verklaard, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sequester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt over de klant, heeft VIA FUTURA eveneens het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ten nadele van de klant, waarvan zij kennis geeft per aangetekend schrijven, evenzeer zonder dat VIA FUTURA hierdoor gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Indien de overeenkomst met de klant wordt beëindigd of ontbonden ten nadele van de klant op grond van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft VIA FUTURA recht op betaling vanwege de klant van alle op datum van beëindiging of ontbinding reeds geleverde goederen en/of prestaties, alsook op een bijkomende schadevergoeding ten titel van winstderving, dewelke forfaitair wordt vastgelegd op 50% van de bedragen die nog verschuldigd zouden zijn geweest indien de overeenkomst of bestelling integraal zou zijn uitgevoerd, onverminderd haar recht om hogere schade te bewijzen.

15. Overmacht

In geval van overmacht heeft VIA FUTURA het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling definitief volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: staking, lockout, oorlogen, epidemieën, brand, machinebreuk, ziekte of ongeval van de personen met de uitvoering belast, het niet nakomen van hun verplichtingen door de leveranciers van VIA FUTURA of de partners en/of onderaannemers waarop zij een beroep doet, elektriciteitspannes en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen. Indien enige omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van VIA FUTURA bijzonder of onredelijk zou verzwaren, is VIA FUTURA eveneens gerechtigd naar keuze de overeenkomst definitief geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat deze omstandigheid ophoudt, dan wel de klant uit te nodigen om de overeenkomst te heronderhandelen.

Indien VIA FUTURA bij het intreden van de hierboven vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

16. Geldigheid van de individuele bepalingen

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen VIA FUTURA en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

17. Verbod op afwerving

De klant verbindt er zich toe noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (bijv. via een gelieerde of op enige wijze verbonden rechtspersoon), werknemers of aangestelden van VIA FUTURA in dienst te nemen, hen diensten te laten uitvoeren, hen te benaderen om bij hem/haar in dienst te treden of hen op welke wijze dan ook ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met VIA FUTURA te verbreken met het oog op indiensttreding bij of een samenwerking met de klant of een derde, en dit alles zelfs niet indien de klant door de werknemer of aangestelde van VIA FUTURA zelf benaderd wordt. Deze bepaling is van toepassing gedurende de hele duur van de overeenkomst tussen partijen, alsook 12 maanden na de beëindiging hiervan.

Een inbreuk door de klant op bovenstaande verbodsbepalingen heeft tot gevolg dat de klant een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd is aan VIA FUTURA ten belope van het bedrag van het laatste bruto jaarloon incl. extralegale voordelen van de desbetreffende werknemer of aangestelde. Verder heeft VIA FUTURA het recht om alle nodige maatregelen te nemen om een einde te (doen) stellen aan de overtreding van de inbreuk op het verbod.

18. Diverse bepalingen

Geen enkele overdracht, op welke wijze dan ook, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van de rechten en/of plichten verbonden aan de overeenkomst door één van de partijen zal geldig gebeuren, indien de andere partij niet voorafgaandelijk en schriftelijk heeft ingestemd met deze overdracht.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met VIA FUTURA worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen VIA FUTURA en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.