Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van www.halito.com met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VIA FUTURA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VIA FUTURA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VIA FUTURA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VIA FUTURA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

In geval van overmacht heeft VIA FUTURA het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling definitief volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: staking, lockout, oorlogen, epidemieën, brand, machinebreuk, ziekte of ongeval van de personen met de uitvoering belast, het niet nakomen van hun verplichtingen door de leveranciers van VIA FUTURA of de partners en/of onderaannemers waarop zij een beroep doet, elektriciteitspannes en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen. Indien omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van VIA FUTURA bijzonder of onredelijk zou verzwaren, is VIA FUTURA eveneens gerechtigd naar keuze de overeenkomst definitief geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat deze omstandigheid ophoudt, dan wel de klant uit te nodigen om de overeenkomst te heronderhandelen.

Indien VIA FUTURA bij het intreden van de hierboven vermelde omstandigheden of overmacht situaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via hello@halito.com.

De inhoud van de site (alle links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VIA FUTURA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VIA FUTURA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VIA FUTURA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Verbod op afwerving

De klant verbindt er zich toe noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (bijv. via een gelieerde of op enige wijze verbonden rechtspersoon), werknemers of aangestelden van VIA FUTURA in dienst te nemen, hen diensten te laten uitvoeren, hen te benaderen om bij hem/haar in dienst te treden of hen op welke wijze dan ook ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met VIA FUTURA te verbreken met het oog op indiensttreding bij of een samenwerking met de klant of een derde, en dit alles zelfs niet indien de klant door de werknemer of aangestelde van VIA FUTURA zelf benaderd wordt. Deze bepaling is van toepassing gedurende de hele duur van de overeenkomst tussen partijen, alsook 12 maanden na de beëindiging hiervan.

Een inbreuk door de klant op bovenstaande verbodsbepalingen heeft tot gevolg dat de klant een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd is aan VIA FUTURA ten belope van het bedrag van het laatste bruto jaarloon incl. extralegale voordelen van de desbetreffende werknemer of aangestelde. Verder heeft VIA FUTURA het recht om alle nodige maatregelen te nemen om een einde te (doen) stellen aan de overtreding van de inbreuk op het verbod.

Voorwaarden voor free trial

Halito! biedt bij wijze van een tijdelijke actie het tijdelijk en gratis gebruik aan van het Halito! platform. Deze actie is enkel geldig voor bedrijven en organisaties met een geldig ondernemings- of KVK-nummer die nog nooit klant zijn geweest bij Halito!. Door gebruik te maken van de gratis toegang tot Halito! krijgt de gebruiker éénmalig gratis toegang. Gedurende 1 maand kan je Halito! inzetten voor jouw volgend live event.

Binnen een gratis gebruik geldt een Fair Use Policy op het aantal e-mails dat je verstuurt met Halito!. Omdat elk event verschillend is, zal ook het aantal e-mails dat je verstuurt per event verschillen. Het aantal e-mails dat je zal versturen, is met name afhankelijk van het aantal mensen dat je wenst uit te nodigen, reminden en bedanken voor hun aanwezigheid op jouw event. Halito! is een event communicatie en registratie tool en geen nieuwsbriefsoftware. De Fair Use Policy heeft als doel om onredelijk gebruik te voorkomen. Dit houdt in dat je Halito! bijvoorbeeld niet gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven naar jouw relaties. Je ontvangt een e-mail met de melding dat er tijdelijk geen e-mails meer kunnen worden verstuurd als het aantal verstuurde e-mails buitensporig hoog wordt. Tijdens de eerstvolgende werkdag wordt contact met jou opgenomen om naar een oplossing te kijken.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de gratis toegang tot Halito! zal Halito! de volgende zaken van branding voorzien:

  • Het logo zal in de footer van de website en e-mail staan, met de tekst ‘powered by Halito!’
  • De domeinnaam van Halito! zal gebruikt worden. Dit houdt in dat de naam van het event niet vermeld zal worden.

Tijdens het gebruik van de gratis toegang zullen geen kosten worden aangerekend. Halito! kan altijd een prijsvoorstel doen. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker meer features nodig heeft dan de basis features die in de free trial (gratis toegang) worden aangeboden.

Door gebruik te maken van of door het betreden van de pagina admin.halito.com, accepteer je de gebruikersvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Als je het niet eens bent met de gebruikersvoorwaarden en/of privacy beleid van Halito!, gebruik admin.halito.com dan niet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het VIA FUTURA gevestigd is, bevoegd.